Art  1

Al onze verkopen ,  leveringen, werken en diensten geschieden onder de algemene voorwaarden hierna : Andersluidende voorwaarden van de klant worden principieel niet aanvaard en kunnen pas gelden na voorafgaandelijke en schriftelijke aanvaarding


Art   2

Offertes gelden enkel als bestelling als er 1 exemplaar getekend terugbezorgd wordt.

Alle schriftelijke offertes ,per email,mondeling of per telefoon zijn exclusief BTW.

De geldigheidsduur van de offerte is 15 dagen, tenzij anders schriftelijk aangegeven.

Indien we ons verbinden tot prestaties of het leveren en produceren van goederen,dient 50 % van het offerte bedrag betaald te worden bij de ondertekening van deze offerte + 50 % bij de oplevering of de voltooiing ervan.

Een leveringsdatum kan maar door ons aangehouden worden na het tijdig betalen van het voorschot en zonder wijziging aan de projecten. Voor bijkomende handelingen , stoffen , accessoires en veranderingen gevraagd door klant gedurende het project wordt er een meerprijs gevraagd en apArt   gefactureerd.

De bestekken en offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen,materialen en diensten . Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper,behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen, De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen, nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht,de overeenkomst aan te passen

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurverschillen in de bestelde goederen (verschil tussen kleurkaArt   en geleverd materiaal). Evenmin kan de verkoper verantwoordelijk worden gesteld voor elke afwijking in de geleverde en gebruikte materialen. De verkoper kan enkel verantwoordelijk worden gesteld voor fouten gemaakt tijdens zijn eigen produktieproces.

Bij maatopname door klant of het niet correct doorgeven van maten via mail, telefoon of fax en zonder pasbeurt door ons, kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onjuiste pasvorm van het kledingstuk.

Ook kan een leveringsdatum maar door ons aangehouden worden indien er juiste maten doorgegeven worden.

Bijkomende kosten voor het hermaken of structurele aanpassing van het kledingstuk als gevolg hiervan zijn voor rekening van de klant.


Art   3

Onze facturen zijn contant betaalbaar, ter zetel van onze onderneming of per overschrijving op bankrekeningnummer Fortis 001 - 5313950 - 75.

Betalingsuitreksels voor betaling van het saldo worden alleen aanvaard met vermelding van afhalingsdatum en "aanvaard" door de bankinstelling .

Facturen dienen bij afhaling of levering contant betaald te worden Wij aanvaarden geen cheques als betalingsmiddel .

Andere overeenkomsten betreffende betalingen moeten bedongen worden voor ondertekening van de offerte en ook schriftelijk opgenomen worden in de offerte.

Elke klacht moet schriftelijk binnen de 5 dagen na factuurdatum worden gedaan . Eens deze termijn verstreken , wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard .


Art   4

Elk verschuldigd en niet betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met de interesten ten belopen van 15 % per jaar , te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid.


Art   5

Ingeval van onrechtvaardige wanbetaling van een factuur op haar vervaldag , wordt het bedrag ervan van Rechtswege met 15 % en minstens 100 €_ excl. btw verhoogd en dit onafhankelijk van de vertragingsinteresten.


Art   6

Bij annulatie vanwege de klant bij bestelling van prototypes en/of patronen worden de geleverde prestaties en werkuren voor 100 % aangerekend.Hetzelfde geldt voor de goederen en materialen inclusief transport en verzendingskosten


Art   7

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren,indien de klant nalaat goederen en modellen die noodzakelijk zijn voor de productie van de bestelde goederen,binnen de gestelde termijn aan te leveren zoals vastgelegd op de offerte .


Art   8

De ontvangen goederen aangekocht door klant en nodig voor verwerking door "Naaiatelier Rita" worden steeds aangenomen onder voorbehoud van aantal staat en gewicht ,nazicht en controle,Bij controle worden anomalieen zo snel mogelijk aan de klant meegedeeld. Bij anomalieen vervallen meteen alle overeenkomsten betreffende het geleverde en dienen deze terug te worden bedongen,De desbetreffende goederen blijven intussen opgeslagen op risico van de klant.


Art   9

Op de offerte of orderbevestiging eventueel vermelde leveringstijden zijn informatief en kunnen geen onderwerp uitmaken van schadeclaims of niet betaling van een factuur of een gedeelte ervan,Overmacht,hoe dan ook ontstaan, ontheft "Naaiatelier Rita" van de verplichting tot levering.


Art   10

Onze prijzen zijn atelier af , tenzij anders schriftelijk aangegeven op de offerte . In geval van verzending op aanvraag zijn de vervoerskosten en risico voor rekening van de klant, Klachten wat betreft beschadiging tijdens transport door klant en/of derden zullen niet ontvankelijk zijn .


Art   11

Ingeval van betwisting en/of ingeval van aanwijzing van een deskundige zullen alleen de rechtbanken van het gebied en de zetel van onze firma bevoegd zijn .


Art   12

De ondertekening van de offerte door de klant,houdt in dat aan de verkoper de toelating wordt gegeven om illustratie's,foto's of elk ander beeldmateriaal van de geproduceerde goederen die door de verkoper geheel of gedeeltelijk worden ontworpen en gemaakt te verspreiden via welk medium (inclusief het internet) dan ook , behalve indien de koper bij het ondertekenen van de offerte een andere regeling heeft bedongen en dit op de offerte wordt vermeld